Stowarzyszenie 22q11 Polska

cropped-logo_final-e1542212310255

THANK YOU ALL FOR YOUR FINANCIAL SUPPORT FOR UKRAINIAN REFUGEES

Dear generous givers.

We are very grateful for your donations. Thanks to your help, we are able to provide ongoing support to several families who struggle everyday not only with the consequences of the war, but also with disabilities Thanks to you, we are able to provide the necessary specialists appointments, therapy and rehabilitation sessions and medications. Financial support in daily maintenance is no less important, because due to their health condition, these families are not always able to work. It is extremely important for us that our actions connected many people from all over the world. Thanks to you, we help, we support, we care – without borders.

There are over 250,000 refugees in Warsaw.

On the 27 th of February – just 3 days after the outbreak of the war, the first family came to the apartment we arranged in the centre of Warsaw. Since then, we have provided shelter and care to 3 families with disabled children, a total of 12 people.

First there was Nadja and her mother Sophia and two boys Vitalij and Vadim, all of them fled to us from Lviv. The boys struggle with autism and severe post-traumatic stress, and many days have passed before their stress subsided a little and we managed to establish contact with them.

In mid-March, in another apartment, we welcomed the family of Irina from Równe, who ran away with Vadim and three daughters Ania 11 years old, Valerka 4 years old and 6 years old Ola, who has a demyelinising disease of the nervous system and she is completely dependent.

On April 1, we welcomed another family from Chernichov: Olga is after a stroke and unsuccessful spine surgery, Vladimir and 17-year-old daughter Lisa with intellectual disabilities and motor problems.

All these people, to a greater or lesser extent, experienced the trauma of the war, to all of them their world collapsed when the merciless invasion began.

The Polish Government supports refugees to a very small extent, but completely does not perceive the special needs of families with people with disabilities. Non-governmental organizations NGOs try to fill this gap as much as possible. And we are one of them.

We provide our refugee families with:

  • Food
  • hygienic measures
  • shopping gift cards
  • we pay for the maintenance costs of apartments,
  • we help to deal with official matters related to the stay of refugees in Poland (PESEL numbers, basic social benefits due to refugees)
  • we organize translation of medical documentation,
  • we organize medical and psychological care for children with disabilities,
  • we help with the process of multi-specialist diagnosis and obtaining a Polish Disability Certificate and the need for special education.

We would like people with disabilities and their families, in these terrible times, to feel cared for and know that they can count on us.

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

Drodzy hojni darczyńcy. Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe. Dzięki waszej pomocy,  jesteśmy w stanie zapewnić stałe wsparcie kilku rodzinom, które na codzień borykają się nie tylko z konsekwencjami wojny, lecz także z niepełnosprawnościami. Dzięki Wam jesteśmy w stanie zapewnić im między innymi wizyty u lekarzy specjalistów, zajęcia terapeutyczne i rehabilitacje, leki. Nie mniej ważna jest pomoc finansowa w codziennym utrzymaniu, ponieważ ze względu na stan zdrowia nie zawsze rodziny te są w stanie podjąć pracę. To dla nas niezmiernie ważne, że nasze działania połączyły wiele osób z całego świata. Dzięki Wam pomagamy, wspieramy i troszczymy się – bez granic.

W Warszawie przebywa ponad 250 tysięcy uchodźców.

Do zorganizowanego przez nas mieszkania w centrum Warszawy pierwsza rodzina przyjechała już 27 lutego – 3 dni powybuchu wojny. Od tego czasu udzieliliśm schronienia i opieki 3 rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami w sumie to 12 osób.

Najpierw była Nadja i jej mama Sophia oraz dwaj chłopcy Vitalij i Vadim, wszyscy uciekli do nas ze Lwowa. Chłopcy zmagają sie z autyzmem i silnym stresem pourazowym, minęło wiele dni nim choć trochę opadł ich stres i udało się z nimi nawiązać kontakt.

W polowie marca w innym mieszkaniu przyjeliśmy rodzinę Iriny z Równego, która uciekła z Vadimem i tzema córkami Anią 11 lat, Valerką 4 lata i 6 letnią Olą, która ma chorobę demiolinizacyjną układu nerwowego i jest  całkowicie niesamodzielna.

1 kwietnia przyjeliśmy kolejna rodzinę z Chernichova:  Olgę po wylewie i nieudanej operacji kręgosłupa, Vladimira i 17 letnią córkę Lisę z niepełnosprawnością intelektualną i problemami ruchowymi.

Wszyscy ci ludzie w mniejszym lub większym stopniu doświadczyli wojennej traumy, wszystkim zawalił się świat gdy rozpoczęła się bezlitosna inwazja.

Państwo polskie w niewielkim stopniu wspiera uchodźców, ale zupełnie nie dostrzega specjalnych potrzeb rodzin z odobami z niepełnosprawnością. Ogranizacje pozarządowe NGO’sy starają się wypełnić tę lukę na tyle na ile się da.

Zapewniamy naszym rodzinom:

• jedzenie

* środki chigieniczne

* karty prepeid do supermarketu

• opłacamy koszty utrzymania mieszkań,

• pomagamy załatwiać sprawy urzędowe zwiazane z pobytem uchodźców w Polsce (numery PESEL, podstawowe świadczenia należne uchodźcom)

• organizujemy tłumaczene  dokumentacji medycznej,

• organizujemy opiekę medyczną i psychologiczną dla dzieci z niepełnosprawnością,

• organizujemy dla nich proces wielospecjalistycznej diagnozy i uzyskania polskiego orzeczenia o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego.

Chcielibyśmy, żeby osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny,  w tych strasznych czasach, czuły sie zaopiekowane i wiedziały, że mogą na nas liczyć.”

DZIĘKUJEMY WAM ZA WSPARCIE FINANSOWE