Stowarzyszenie 22q11 Polska

cropped-logo_final-e1542212310255

22q11 dla Ukriany| Help for refugees with 22q11 | Допомога біженцям з 22q11

GENY BEZ GRANIC – POMOC DLA UKRAINY – https://zrzutka.pl/aps8yg

Stowaarzyszenie 22q11 Polska – Razem dla Ukrainy, dla uchodźców, dla ukraińskich rodzin z 22q11 i innymi niepełnosprawnościami!!

Czy wady genetyczne, duplikacje, delecje mają swoje terytorium? Czy znają granice, podziały administracyjne, społeczne, etniczne czy wyznaniowe?? Nie.

Stowarzyszenie 22q11 Polska uruchomia zbiórkę pieniędzy na wparcie rodzin uchodźców z 22q11 oraz innymi niepełnosprawnościami, przybywających do Polski. Zapotrzebowanie finansowe jest olbrzymie, ale też trudne do sprecyzowania, gdyż niestety przyszłość jest bardzo niepewna. Stowarzyszenie nie jest w stanie określić ram czasowych wymaganej opieki, ilości potrzebujących rodzin oraz zakresu opieki jaka będzie niezbędna. Obiecujemy sobie i Wam drodzy ukraińscy bracia i siostry, że włożymy w to całe nasze serca i chęci oraz potrzebne siły, aby Wam pomóc.

Z Waszą pomocą finansową możemy więcej. Prosimy Was w imieniu Stowarzyszenia 22q11 Polska ale również potrzebujących Uchodźców o hojność w tej niezwykle ważnej sprawie. Zwracamy się o wsparcie szczególnie do międzynarodowej społeczności i rodzin 22q11 na całym świecie o wsparcie.

**********************************************************************************************

English version of fundraiser:

https://zrzutka.pl/en/aps8yg

GENES WITHOUT BORDERS – HELP FOR UKRAINE

Stowarzyszenie 22q11 Polska (22q11 Poland Association) – Together for Ukraine, for refugees, for Ukrainian families with 22q11 and other disabilities !!!

Do genetic defects, duplications, deletions have their territory? Do these know the boundaries, administrative, social, ethnic or religious divisions? Not.

Stowarzyszenie 22q11 Polska (22q11 Poland Association) is launching a fundraiser to support the families of refugees with 22q11 and other disabilities who come to Poland. The financial demand is huge and impossible to define, because the future is very uncertain. We are not able to define the time frame of the required care, the number of families in need and the scope of care that will be necessary. We promise ourselves and you, dear Ukrainian brothers and sisters, that we will put all our hearts, will and strength to help you.

We can do more with your financial help. We ask you, on behalf of the 22q11 Poland Association and the refugees, for your generosity in this extremely important matter. We kindly ask our International 22q11 Associations and 22q11 Families around the world for your support.